Actiereglement - verzamelkaart 900 jaar norbertijnen in de Merode

1. Actieprincipe

Dit actiereglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de verzamelactie “verzamelkaart 900 jaar norbertijnen”, georganiseerd door de Merode, prinsheerlijk platteland vzw, hierna genoemd landschapspark de Merode, in samenwerking met de Merode ondernemers vzw (hierna ook vermeld als de organisatoren). Door deelname aan deze actie aanvaardt elke deelnemer het reglement en elke mogelijke actiebeslissing van de organisator. In geval van betwisting gelden hun beslissingen zonder verhaal.

2. Actie: duurtijd en deelnemende ondernemers

De actie loopt van zaterdag 3 juli 2021 om 8u tot en met vrijdag 31 december 2021 om 18u. Vanaf 3 juli 2021 kunnen deelnemers een verzamelkaart vinden bij de deelnemende ondernemers. Een ondernemer is deelnemend wanneer hij/zij, na inschrijving, een verzamelkaart 900 jaar norbertijnen poster heeft hangen.

3. Deelnamevoorwaarden: de deelnemer zelf

De actie is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon met woonplaats in België. 

Minderjarigen (< 18 jaar) mogen niet deelnemen aan de actie.

Iedereen kan deelnemen, met uitzondering van de initiatiefnemers en medewerkers aan deze actie. In geval van meervoudige deelname, misbruik, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich uitdrukkelijk het recht om de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze actie uit te sluiten.

Elke deelnemer mag meerdere keren deelnemen om zijn/haar win-kans te vergroten. Elke deelnemer moet, op straffe van uitsluiting, volledig en correct op de verzamelkaart alle gevraagde gegevens invullen. De organisatoren houden zich het recht voor personen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen te verwijderen uit de actie. Deze personen kunnen dan ook niet in aanmerking komen voor een prijs. Elke persoon kan echter slechts één keer een prijs winnen.

De volledige kosten voor de deelname aan de actie (telefoon, internetverbinding, enz.) zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen van de organisator.

4. Deelnamevoorwaarden: verzamelkaart & inleveren verzamelkaart 

Een deelnemer/klant kan de verzamelkaart vinden bij elke deelnemende ondernemer. Stempels worden verzameld bij deelnemende ondernemers. Per aankoopactie bij de deelnemende ondernemer ontvang je een verzamelkaart stempel.

Een volle verzamelkaart kan worden ingeleverd bij de deelnemende ondernemers. Een volle verzamelkaart heeft 6 stempels van deelnemende ondernemers. Deze 6 stempels kunnen van telkens dezelfde deelnemende ondernemer of van verschillende deelnemende ondernemers zijn. Onvolledige of onduidelijke (niet leesbare) ingevulde verzamelkaarten maken geen kans op een prijs.

Een deelnemer moet zijn ingevulde & volle verzamelkaart uiterlijk vrijdag 31 december 2021 om 18u inleveren bij een van de deelnemende ondernemers. Inleveren vindt plaats door overhandiging en mag niet via de brievenbus of iets dergelijks gaan.

5. Aansprakelijkheid

In geen geval kunnen de organisatoren aansprakelijk gehouden worden voor rechtstreekse, indirecte, gevolgschade of bijzondere schade die voortvloeit uit het deelnemen aan deze actie. De organisatoren kunnen noch door de deelnemer noch door derden aansprakelijk gesteld worden.

6. Laattijdige deelnames

Laattijdige deelnames (na de vermelde afsluitdatum van vrijdag 31 december 2021 om 18u) worden niet meer in aanmerking genomen, wat ook hun reden van vertraging is. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijk feit.

7. Winnaarbepaling

De winnaars worden bepaald tussen diegenen die een correct ingevulde verzamelkaart hebben ingeleverd. De winnaars worden door een onschuldige hand getrokken uit de verzameling van alle verzamelkaarten die zijn ingeleverd bij de deelnemende ondernemers. In totaal zullen er 6 lotingen plaatsvinden. Deze lotingen vinden per maand plaats, startend voor de maand juli. De loting vindt plaats in iedere eerste week van de volgende maand.

Juli 2021 - loting eerste week augustus,
Augustus 2021 - loting eerste week september,
September 2021 - loting eerste week oktober, 
Oktober 2021 - loting eerste week november,
November 2021 - loting eerste week december,
December 2021 - loting eerste week januari 2022.

Ook zal in de eerste week van januari de hoofdprijs, een feestarrangement, worden verloot.

De deelnemers hebben bij deelname hun telefoonnummer of e-mailadres opgegeven. Alle winnaars worden persoonlijk via hun opgegeven telefoonnummer of e-mailadres gecontacteerd. Indien blijkt dat deze niet correct opgegeven werd en/of er niet wordt gereageerd binnen de 3 werkdagen, vervalt het recht op de prijs en wordt er een reservewinnaar aangeduid.


8. Prijzen

De prijzen zijn uitgeschreven op naam en niet overdraagbaar. De prijs wordt toegekend aan de persoon die vermeld staat op de verzamelkaart. De prijzen, zullen niet uitgewisseld worden tegen geld. Bij overhandiging van de prijs dient de winnaar zijn identiteit en domicilie te verrechtvaardigen via een ontvangstbevestiging. Indien deze gegevens niet overeenstemmen met de opgegeven gegevens, vervalt het recht op een prijs.

De winnaars worden van het persmoment op de hoogte gebracht, zodat zij aanwezig kunnen zijn. Voortvloeiend uit de inning van zijn/haar prijs, geeft de winnaar zijn/haar stilzwijgende toestemming voor publicatie en gebruik van zijn/haar naam en voorkomen en verzaakt daarbij aan de uitoefening van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht. De namen van de winnaars worden desgevallend vermeld via de stedelijke kanalen en de media.

Landschapspark de Merode is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijs. Indien een prijs verstuurd wordt, kan de stad noch verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten, noch voor vertraging in ontvangst.

Er is geen discussie mogelijk over de trekking van de winnende verzamelkaarten en de prijzen kunnen niet worden geruild of omgezet in speciën.

9. Wetgeving

Deelnemers aan deze actie gaan er mee akkoord dat hun persoonsgegevens, verstrekt aan de organisator in het kader van hun deelname aan deze actie, zullen worden verwerkt overeenkomstig de GDPR-wetgeving van 25 mei 2018.

Landschapspark de Merode en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap zullen niet aansprakelijk gesteld kunnen worden indien in geval van overmacht, bepaalde modaliteiten van deze actie zouden dienen te worden gewijzigd.

Elke klacht in verband met de huidige actie moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van de actie, naar Diestsebaan 28, 2230 Herselt. In geen enkel geval zullen de klachten verbaal of telefonisch behandeld worden.

Elke deelname aan deze verzamelactie impliceert de aanvaarding van dit volledige reglement zonder enig voorbehoud. Dit reglement kan tijdens de actie worden gewijzigd, of er kunnen bepalingen worden toegevoegd of verwijderd. Het reglement kan tijdens de hele duur van de actie worden geraadpleegd op de website.

Uit alle volledig ingevulde en volle verzamelkaarten die werden ingeleverd bij de deelnemende ondernemers worden verschillende winnaars geloot. 


Verantwoordelijke uitgever:
Isabelle Lindemans
Diestsebaan 28
2230 Herselt