Wettelijke kennisgeving

De website www.norbertijnenindemerode.be is eigendom van Landschapspark de Merode vzw.

Adres
Diestsebaan 28/1
2230 Herselt

Telefoon
+32 (0)14 55 88 02

E-mail
info@landschapsparkdemerode.be

Ondernemingsnummer
0684 806 934

RPR

Antwerpen, afdeling Turnhout

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Landschapspark de Merode of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Landschapspark de Merode levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Landschapspark de Merode de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Landschapspark de Merode kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kun je de beheerder van de site contacteren via info@landschapsparkdemerode.be.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Landschapspark de Merode geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Landschapspark de Merode kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Landschapspark de Merode verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Privacybeleid

Privacyverklaring www.norbertijnenindemerode.be.

Aangepast op 10/11/2022

1. Algemeen

Hieronder kan je een overzicht vinden op de belangrijkste vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Merode, prinsheerlijk platteland vzw (hierna Landschapspark de Merode). Heb je nog vragen over je persoonsgegevens? Of over onze Privacyverklaring? Je kan altijd bij ons terecht voor bijkomende informatie via info@landschapsparkdemerode.be. 

2. Wie zijn we?

Landschapspark de Merode is een prachtig gebied, flirtend met de provinciegrenzen van Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg. Vandaag is het uitgestrekte gebied in handen van het landschapspark de Merode, een samenwerkingsverband tussen drie provincies, 9 gemeentebesturen, natuur- en landbouworganisaties en private partners. Zij bouwen verder aan de ambitie om het karakter, de eenheid en de historie van de Merode te bewaren. Landschapspark de Merode streeft naar een evenwicht tussen de verschillende gebruikers van het gebied: de natuur zelf, recreanten, landbouwers en ondernemers. Het behoud van de verschillende landschapstypes en de rijke biodiversiteit, het openstellen voor het publiek en verschillende vormen van recreatie, zonder de draagkracht van het gebied te overschrijden, zijn kernwaarden van onze vzw.

3. Welke persoonsgegevens verwerkt Landschapspark de Merode?

Een persoonsgegeven is iedere informatie betreffende een persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden. Persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen zijn persoonsgegevens die te maken hebben met: Deelname aan een activiteit en de vereiste acties die ermee samenhangen: facturatie, betaling, communicatie over de activiteit…

Inschrijving voor Landschapspark de Merode nieuwsbrief en het versturen ervan naar het door jou opgegeven mailadres.

4. Wat gaan wij met je persoonsgegevens doen?

Om jouw persoonsgegevens te verwerken moeten wij over een geldige rechtsgrond beschikken, afhankelijk van het doel kunnen we ons baseren op verschillende rechtsgronden.

Rechtsgrond Wettelijke verplichting

 • GDPR administratie (oa. rechten van de betrokkenen)
 • Klantenbeheersysteem
 • Wet op de loterijen van 31 december 1851

Rechtsgrond overeenkomst

 • Ledenadministratie
 • Leveranciersbeheer
 • Partnerschappen onderhouden
 • Projectondersteuning
 • Subsidies
 • Klantenbeheer
 • Selecteren en administratie van nieuw personeel
 • Selecteren van externe consultants
 • Werkplanning

Rechtsgrond toestemming

 • Beeldmateriaal nemen en beheren
 • Historisch onderzoek/marktonderzoek
 • Uitsturen van nieuwsbrieven, publicaties, persberichten, ...
5. Aan wie gaan we jouw persoonsgegevens doorgeven?

Landschapspark de Merode verwerkt gegevens die verzameld worden in onze centrale ‘klanten’databank. De ‘klanten’databank is samengesteld uit informatie die wij rechtstreeks ontvangen wanneer je online inschrijft voor een activiteit of je abonneert op een nieuwsbrief. Zo geef je ons onder andere je naam en contactgegevens door. In deze ‘klanten’databank worden de contactgegevens van onze ‘klanten’ (burgers, bedrijven, verenigingen,...) in een contactfiche bijgehouden. Op die manier wil Landschapspark de Merode de relatie met haar ‘klanten’ verbeteren en wil ze gerichter en persoonlijker communiceren.

Je persoonsgegevens op de contactfiche mogen enkel gebruikt worden in het kader van doeleinden waarvoor je toestemming hebt gegeven, of in de uitvoering van een overeenkomst.

Aan externe partijen:

Landschapspark de Merode zal je gegevens niet verkopen of verhuren aan ondernemingen of personen. Landschapspark de Merode beschouwt je gegevens als vertrouwelijke informatie.

Occasioneel doet Landschapspark de Merode een beroep op een externe verwerker. Dit houdt onder meer in dat we voor enkele taken of onderzoeken tijdelijk gegevens doorgeven aan derden. Indien dit gebeurt, zal Landschapspark de Merode er steeds op toezien dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. Zo zullen deze verwerkers jouw gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens gewist worden van zodra die verwerkers de opdracht voltooid hebben.

6. Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?

Landschapspark de Merode hecht waarde aan privacy en zet zich daarom in om jouw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te beschermen en persoonsgegevens alleen op een eerlijke en rechtmatige manier te verwerken.

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake privacy.

Landschapspark de Merode verbindt zich er toe om alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen te treffen om de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

7. Hoe lang houden we je persoonsgegevens bij?

Landschapspark de Merode ziet erop toe dat jouw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig om de bovenvermelde verwerkingsdoeleinden te realiseren.

8. Welke rechten heb je betreffende de verwerking van je persoonsgegevens?

Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om je rechten uit te oefenen zoals beschreven staat in de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming. Jij kan volgende rechten uitoefenen:

a) Recht op informatie en van inzage

Je hebt recht om geïnformeerd te worden of Landschapspark de Merode jouw persoonsgegevens verwerkt en wanneer dit het geval is, om kosteloos inzage te verkrijgen en om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over jou verzamelen.

b) Recht op verbetering

Wanneer je vaststelt dat je gegevens onjuist of onvolledig zijn, kan je ons vragen om ze te verbeteren.

c) Recht op gegevenswissing

De wetgeving voorziet in bepaalde gevallen om je persoonsgegevens te laten wissen.

Dit is het geval wanneer:

 • Jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld;
 • De verwerking van je gegevens berust uitsluitend op je toestemming en je beslist om deze in te trekken;
 • Het recht op gegevenswissing is echter niet absoluut. Landschapspark de Merode heeft het recht om je gegevens te blijven bewaren wanneer dat nodig is voor onder meer:
 • - de naleving van een wettelijke verplichting;
 • - het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.
d) Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen kan je vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Wij zullen jouw gegevens blijven opslaan, maar wij zullen het gebruik ervan beperken.

Dit is onder meer het geval wanneer:

 • Je de juistheid van een persoonsgegeven betwist, gedurende de periode die Landschapspark de Merode nodig heeft om die juistheid te controleren;
  Je gegevens niet meer nodig zijn om de doeleinden van de verwerking te bereiken maar je ze nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.
e) Recht op overdraagbaarheid

In bepaalde gevallen heb je het recht dat de persoonsgegevens die je ons verstrekt hebt ofwel aan jou worden overgedragen ofwel door Landschapspark de Merode rechtstreeks worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat dit technisch haalbaar is.

f) Recht om niet het voorwerp uit te maken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering en rechtsgevolgen kan teweegbrengen die betrekking hebben op jou of een aanzienlijke gelijkaardige impact kunnen hebben op jou.

Het beleid van Landschapspark de Merode is erop gericht dat je niet het voorwerp zal uitmaken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering en rechtsgevolgen kan teweegbrengen die op jou betrekking hebben of een aanzienlijke gelijkaardige impact kunnen hebben op jou.

g) Het recht om je toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking door Landschapspark de Merode op je toestemming gebaseerd is, kan je op ieder ogenblik de door je gegeven toestemming intrekken. Zo kan je jezelf bijvoorbeeld altijd afmelden voor onze nieuwsbrieven.

Wat betreft de nieuwsbrief kun je je gegevens ook steeds aanpassen via de link ‘voorkeuren aanpassen’, die je terugvindt in elke nieuwsbrief. Indien je geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen, kun je je afmelden via de ‘uitschrijven’-link die in elke nieuwsbrief staat.

h) Recht om klacht neer te leggen bij een toezichthoudende autoriteit

Wanneer je van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake privacy heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de federale Gegevensbeschermingsautoriteit, met volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

contact@adp-gba.be

9. Hoe worden wijzigingen gedaan de huidige privacyverklaring?

Deze Privacyverklaring kan wijzigingen ondergaan. Wij zullen dit doen door de bijgewerkte versie op onze website te plaatsen. Wanneer wij wijzigingen in onze Privacyverklaring publiceren, zullen wij de datum van de "laatste update" van onze Privacyverklaring wijzigen. Desalniettemin raden wij je aan onze Privacyverklaring regelmatig te lezen.