Wettelijke kennisgeving

De website www.norbertijnenindemerode.be is eigendom van de Merode, prinsheerlijk platteland vzw.

Adres
Diestsebaan 28
2230 Herselt

Telefoon
+32 (0)3 240 58 25

BTW nummer
BE 0684 806 934

Gebiedscoördinator de Merode, prinselijk platteland vzw
Isabelle Lindemans 
info@landschapsparkdemerode.be

Elk geschil met betrekking tot de website, de raadpleging of het gebruik ervan door de gebruiker, valt onder het Belgisch recht en valt onder de bevoegdheid van de Antwerpse rechtbanken.


Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de Merode, prinsheerlijk platteland v.z.w. of rechthoudende derden.


Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 


de Merode, prinsheerlijk platteland v.z.w. levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de Merode, prinsheerlijk platteland vzw de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

de Merode, prinsheerlijk platteland v.z.w. kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.


De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Naam onderneming geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 

de Merode, prinsheerlijk platteland v.z.w. kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.


De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. de Merode, prinsheerlijk platteland v.z.w. verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.


Privacybeleid

de Merode, prinsheerlijk platteland v.z.w. verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Marjan Cauwenberg, marjan.cauwenberg@landschapsparkdemerode.be


Verwerkingsdoeleinden

de Merode, prinsheerlijk platteland v.z.w. verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van personen die zich inschreven om de nieuwsbrief van 900 jaar norbertijnen te ontvangen. Dezelfde gegevens worden behouden indien de persoon aangaf zich ook te willen inschrijven voor de nieuwsbrief van de Merode. 


Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming,


Overmaken aan derden

De gegevens worden nooit doorgegeven aan derden. 


Bewaarperiode

De persoonsgegevens worden bewaard tot wanneer de persoon zich uitschrijft voor de nieuwsbrief. 


Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking persoonsgegevens 

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen of de verwerking ervan laten beperken.


Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. 


Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).